Podmínky

ZÁPŮJČNÍ PODMÍNKY:
  • Nájemcem může být pouze osoba starší 18-ti let
  • Nájemce musí mít trvalé bydliště v ČR
  • Nájemce je povinen předložit pronajímateli občanský průkaz a další doklad (např. řidičský průkaz, pas)
  • Nájemce je povinen složit vratnou kauci a úhradu půjčovného před převzetím předmětu nájmu a to v hotovosti
  • Termín pronájmu je nutné vždy telefonicky, e-mailem, případně osobně rezervovat na uvedených kontaktech
  • Nájemné je účtováno dle platného sazebníku a dle podmínek smlouvy o nájmu
  • Stav vybavení bude ověřen jak při jeho předání, tak i zpětném převzetí
  • Nájemce je povinen vrátit zapůjčenou věc v domluvený termín, který je uveden ve smlouvě
  • Věc nájmu nesmí být bez souhlasu s pronajímatelem půjčována "třetí straně"
  • Nájemce bude při převzetí řádně seznámen spoužitím a manipulací s vypůjčeným předměnte, což stvrzuje svým podpisem

Comments